• zmień rozmiar tekstu

  • T  T  T  T  

Procedura przyjęcia

JAK ZAMIESZKAĆ W DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ
Zasady przyjęcia osób do domów pomocy społecznej (DPS) określają przepisy ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tj. Dz. U. z 2013r.  poz. 182)

Osoba ubiegająca się o przyjęcie do Domu Pomocy Społecznej powinna zgłosić się do Ośrodka Pomocy Społecznej właściwego dla miejsca zamieszkania.

Pracownik Ośrodka Pomocy Społecznej na wniosek osoby zainteresowanej przeprowadza wywiad środowiskowy oraz zbiera niezbędną do tego celu dokumentację tj.:

 • wywiad środowiskowy,
 • zaświadczenie lekarza w którym stwierdzona zostanie konieczność umieszczenia w DPS,
 • oświadczenie osoby zainteresowanej o wyrażeniu zgody na umieszczenie w DPS,
 • aktualne zaświadczenie o dochodach w/w osoby,
 • wniosek o wydanie opinii do Powiatowego Zespołu d/s Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności,
 • zgoda Sądu na umieszczenie w DPS, w przypadku osób ubezwłasnowolnionych.

Pobyt w Domu Pomocy Społecznej jest odpłatny.
Zobowiązani do ponoszenia opłat są w następującej kolejności:

 1. Mieszkaniec Domu, nie więcej niż 70% swojego dochodu.
  2.    Małżonek, zstępni przed wstępnymi (o ile są zobowiązani do alimentacji).
  3.    Gmina, z której osoba została skierowana do Domu – w wysokości różnicy

między średnim kosztem utrzymania w DPS a opłatami wnoszonymi przez  osoby, o których mowa w pkt. 1. i 2.
Decyzję ustalającą opłatę za pobyt w Domu Pomocy Społecznej wydaje organ gminy właściwy ze względu na pobyt osoby ubiegającej się.

Dodatkowe informacje można uzyskać w DPS osobiście lub pod numerem telefonu:

422-111-210  w. 30 – pracownik socjalny Pani Małgorzata Juśkiewicz –  inne informacje w DPS – (Ważne telefony)

oraz w:

 1. Miejskim lub Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej właściwym ze względu na miejsce zamieszkania osoby zainteresowanej,
 2. Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w  Pabianicach, ul. Traugutta 6A (Ważne telefony).

Comments are closed